VARSTVO PRI DELU

VARSTVO PRED POŽAROM

 V podjetju ELTIDA-M d.o.o., poleg zastopanja priznanih proizvajalcev industrijske opreme, veliko pozornost posvečamo nenehnemu dvigovanju standardov in kriterijev rasti celovitih kakovostnih storitev - nenazadnje tudi glede zadovoljevanja zakonodajnih zahtev iz naslovov Varnosti in zdravja pri delu, Varstva pred požarom, okoljske osveščenosti, izobraževanja itd. Tako smo pridobili še dodatne nove storitve potrjene s strani ministrstev, ki jih potrebujejo vsi delodajalci v RS in s tem v celoti zaokrožili sloves naj celovitejšega ponudnika storitev v svoji branži.

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nam je izdalo odločbo: št. 10200-91/2013/7

iz naslova Varstva in zdravja pri delu za:

1.      Opravljanje prvih, kontrolnih ter periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme.

2.      Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.

3.      Izdelavo strokovnih podlag v skladu z zakonodajo (ocena tveganja, vodenje evidenc,
promocijo zdravja na delovnem mestu itd.)

4.      Izdelavo strokovnih podlag za protieksplozijsko zaščito vključno z izdelavo ATEX elaboratov

5.      Kot prvi v RS imamo s strani ministrstva pregledano in potrjeno metodologijo neporušitvenih preiskav delovne opreme, kot zahteva naša in EU zakonodaja in vsi proizvajalci dvižne tehnike.

(Pozor - izdana potrdila brez tovrstne odobrene metodologije so po zakonodaji neveljavna in jih zavarovalnice ne upoštevajo).

 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje nam je izdalo odločbo: št. 8450-17/2014 - DGZR - MO-URSZR27-S,

iz naslova Varstva pred požarom:      

 

1.      Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Pooblastilo obsega organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

 

Dejstvo je, da je zaradi neupoštevanja omenjene zakonodaje v industriji vse preveč delovnih nezgod in s tem povezanih nepotrebnih stroškov. In to ne zgolj pri samih uporabnikih, temveč in še posebno v raznih zavarovalniških zahtevkih, ki iz tega izhajajo. Prav tako ni težko opaziti, da uporabniki prepogosto ne sledijo zakonodajalcu RS pri zahtevah o obveznih pregledih delovne opreme, usposabljanju delavcev, skladnosti direktivam EU glede Izjav o skladnosti tehnične opreme in drugi obvezni dokumentaciji.


Veselimo se strokovnega sodelovanja z Vami.